Slide Slide طعم باهم بودن ... طعم باهم بودن ... طعم باهم بودن ...

شرکـت درنــا مـاکارون تبریز بــا برنــد آلتین مـاکارون

با سابقـه ۴۰ ســال در تلاش اســت تا با تلفیق تجربه و

فناوری نوین جهانی محصولـــی درخور سلیقه شمــا بـه

بازار عرضــه کند.
واحد تولیدی آلتین ماکارون به مـدد دستگاه های تمام

اتوماتیـک و حضـور نیروهـای متخصـص می کوشـــد

تا سهم بزرگی در سلامت مردم ایران زمین ایفا کند.

حضور پررنگ این واحد در بازار مصرف داخلی و

همچنین کشـورهای همسایه موید این نکته اسـت کـه

مجموعه ما به اهداف از پیش تعیین شده خــود رسیده

است و در تلاش است تا با افــزایش حجم صـــادرات

خود ضمن ارز آوری و ایجاد فرصت شغلی نام ایـــران

را در کنار بزرگان این صنعت ثبت نماید.

عبدالعلی غلامی

مدیرعامل

_
35454
We5555b

مشخصات محصول

11111

رشته ای

222222

آرد مخصوص سمولینا

3333

7 دقیقه

6666

600 – 500 گرم

041342256123

تبریز-جاده شبستر-روبروی دانشگاه آزاد صوفیان

 info@altinmacaron.com

Altin Macaron |  Design : Mohammadi Design TM©

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است